RACŁAWICKA CENTER
WYNAJEM BIUR WROCŁAW

\

Polityka ochrony danych

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez ADO.
 2. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest MCA Sp. z o.o. Sp.k.
 3. ADO dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności wszystkich osób fizycznych uczestniczących w relacjach biznesowych ADO.
 4. Można się z nami skontaktować:
 • telefonicznie: 71/363 01 00
 • pod adresem e-mail: rodo@mcacorp.pl
 • poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie: https://raclawicka.pl/
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: MCA Sp. z o.o. Sp.k., ul. Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław, z dopiskiem ”Ochrona Danych Osobowych”
 1. ADO zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową a także dane osób fizycznych uczestniczących w procesach biznesowych. Dane osobowe są zbierane w trakcie nawiązywania i realizacji procesów biznesowych takich jak umowy gospodarcze ale i również w trakcie prowadzonych procesów marketingowych.
 2. Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy ADO. Potencjalnymi odbiorcami Państwa danych osobowych są następujące podmioty:
 • spółki powiązane kapitałowo: MCA Sp. z o.o., CN Corp. Sp. z o.o. Sp.k., CN Corp. Sp. z o.o., DCM Nieruchomości Sp. z o.o.
 • nabywcy wierzytelności
 • upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (sądy i inne organy państwowe, urzędy skarbowe, banki)
 • biura informacji gospodarczej
 • świadczące usługi doręczenia korespondencji i przesyłek
 • świadczące usługi drukarskie i archiwizacyjne
 • świadczące usługi informatyczne i nowych technologii
 • świadczące usługi marketingowe, komunikacyjne i analityczne
 • świadczące usługi płatnicze
 • świadczące usługi księgowo-finansowe
 • świadczące usługi audytorskie i kontrolne
 • świadczące usługi prawne, notarialne i windykacyjne
 1. Cel przetwarzania, zakres i czas przetwarzania są szczegółowo omówione w dedykowanej klauzuli.
 2. ADO zapewnia nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania) w każdej chwili. ADO zapewnia możliwość przenoszenia danych osobowych, których Państwo dostarczyliście tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, mają Państwo prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zgodzie jaką od Państwa otrzymaliśmy, można ją odwołać przez wycofanie zgody bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, które to dokonano przed wycofaniem zgody. W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe wskazane wyżej.
 3. Mają Państwo prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych na potrzeby:
 • marketingu bezpośredniego, w tym profilowania
 • monitoringu wizyjnego
 • ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową/umowami lub z przetwarzaniem danych osobowych.

Przyczyną tego sprzeciwu musi być szczególna Państwa sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu lub celach, co do których wyrażają Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe wskazane wyżej.

 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy. Adres prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl
 2. Podstawami prawnymi przetwarzania danych są:
 • art.6 ust.1 lit.a RODO wyrażona przez Państwa zgoda (jeżeli została wyrażona),
 • art.6 ust.1 lit.b RODO dotyczący zawarcia i możliwości realizacja łączącej nas umowy,
 • art.6 ust.1 lit.c RODO dotyczący realizacji obowiązku prawnego jaki ciąży na ADO wynikający z prawa Unii lub prawa polskiego,
 • art.6 ust.1 lit.f RODO dotyczący realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO.
 1. ADO stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. ADO zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności oraz RODO.

Data ostatniej modyfikacji: 23.07.2021 r.